tel. 728 772 980 email: novak@jrengineering.cz

Inženýrská činnost v investiční výstavbě je postavena skutečnosti, že investor není schopen sledovat neustále změny v legislativě ČR v oblasti stavební přípravy a realizace projektů. Dalším důvodem je i to, že samotná příprava stavby, vyřízení veškerých formalit, stanovisek a povolení je časově velmi náročné.

Proto je pro Vás, investory, výhodné svěřit přípravu a řízení stavby specializované firmě, která veškerá povolení zajistí. Tato úspora času a úsilí pak může být transformována do vlastní činnosti investora.

Naše společnost toto řešení nabízí formou těchto činností:

  • zpracování veškerých podkladů, nutných pro vydání územního rozhodnutí
  • jednání s veškerými dotčenými institucemi státní správy a samosprávy, zajištění všech koordinovaných stanovisek a vyjádření v souvislosti s vydáním příslušných povolení
  • zpracování odborných posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., tzv. malá a velká EIA včetně veškerých studií (rozptylová, hluková atd.)
  • zpracování veškerých podkladů pro vydání stavebního povolení
  • koordinace stavby a příprava na kolaudační proces
  • uvedení stavby do provozu a předání investorovi